Sistema d'informació de la qualitat de l'aire i altres vectors ambientals

Els darrers anys, els contaminants atmosfèrics regulats han mantingut l’estabilitat o una lleugera tendència al descens. Des de la perspectiva de la salut interessen especialment tres indicadors: el diòxid de nitrògen, les partícules respirables (inferiors a 10 micres, PM10) i l'ozò troposfèric. Estan molt influïdes pel trànsit, però les activitats domèstiques i industrials hi fan aportacions. Cal fer esforços per reduir les PM10 i el diòxid de nitrògen al conjunt de la regió metropolitana: no es poden esperar millores sense canvis massius en els patrons de transport.

Altrament a la ciutat es controla un aspecte especial, l'al•lergèn de fava de soja. Anys enrera es varen produir epidèmies d'asma, i les indústries implicades al recinte del port estan sotmeses a una llicència d'activitats amb algunes especificitats. Per aquest agent no hi ha criteris de regulació a cap país, i la ciutat ha hagut de dissenyar un sistema propi de control.

Aire

Aigua

Platges